مودت

کلاس چهارم

راههای ایجاد شادی در مدارس

 

Description: http://www.blogfa.com/ads/banner2/4842739506760.gif

راههای ایجاد شادی در مدارس

چکیده

   ایجاد نشاط وشادابی یکی ازمؤثرترین راه هابرای افزایش بهداشت روانی درجامعه است،مدرسه بعنوان یک نهاد می تواندبابوجود آوردن زمینه هاوبرنامه هایی باعث هرچه شاداب کردن جامعه شود.اگردرمدرسه شوق زندگی کردن بوجودآیدخودبه خوداثرگذار

برجامعه خواهدبود.انسانهای شاد زندگی خودرا تحت کنترل دارند،مسئولیت پذیرند،هدفمندهستند،دیدمثبت به زندگی دارند.آینده نگر وامیدوارندودرمقابل مشکلات وسختیها ازپای نمی نشینند،قرآن دین اسلام را دین شادی معرفی نموده و مهمترین عوامل شادی را محبوبیت،مقبولیت وموفقیت، ایمان،هویت ملی وفرهنگی،خلاقیت عارفانه وحل مسئله ذکرکرده است،روانشناسان شادی وشور نشاط رامحرک انسانها برای عمل میدانندوجامعه شناسان جامعه شادراجامعه موفق میدانند.عواملی که میتواندباعث گسترش شادی شود ابتدا خانواده است وسپس دیگرنهادهاهمچون مدرسه ونهادهای فرهنگی مذهبی می باشندکه هر کدام به نوبه خود وظایفی دراین زمینه دارند.

کلید واژه ها:

شادی- شادمانی- جو مشارکتی- جو آزادانه- مدرسه بانشاط- محیط بانشاط- شاداب سازی

مقدمه

   دراواخر قرن بیستم موضوع شادمانی ونشاط بشربه عنوان یکی ازموضاعات مورد مهم مورد بررسی قرار گرفت یکی ازمشکلات هرجامعه غفلت ازشادی  نشاط،در نتیجه افزایش بیماری های روانی ازقبیل اضطراب و افسردگی است.باشادی و نشاط زندگی معنی پیدامی کند و درپرتو آن دانش آموزان خصوصاًدر دوران نوجوانی و جوانی می توانندخود راساخته و قله های سلوک وپله های ترقی را بپیمایند.جامعه زنده وپویا جامعه ای است که عناصر شادی آفرین درآن فراوان باشد.نشاط وشادابی درمدرسه باعث رشدوشکوفایی درهمه ی ابعاد وجودی یک دانش آموز می شود. در محیط شاد،ذهن انسان پویا،زبانش گویاواستعدادش شکوفامی گردد.درقرن جدید سرلوحه ی تعلیم وتربیت دریک جمله خلاصه شده است.«شوق زندگی کردن رابه دانش آموزان بیاموزیم»پس باید معتقدباشیم که درحقیقت رشدپایدار مادرگروشادی پایدار است واین شادی باید در مدارس ایجادومدیریت شود.

بیان مسئله

   نظام آموزش وپرورش یکی ازنهادهای مهم اجتماعی است،آموزش وپرورش به شکوفایی استعدادهاو افزایش توانایی هاو قابلیت های فردکمک می کندواز طرف دیگردرخدمت نظام اجتماعی درمی آیدوازطریق انتقال به سازی  گاه تغییر ارزش هاوهنجارهای اجتماعی،جامعه پذیری نسل آینده راممکن میسازد.درحقیقت آموزش و پرورش به مثابه درختی تنومند است که برای تغذیه و باروری میوه هایش نیازمند استفاده ازمنابعی است که باهماهنگی و مساعدت،موجبات رشد آن را فراهم می آورند. ازسوی دیگرعناوینی چون خلاقیت نقادی ونقدپذیری،بارش فکری،مهارتهای زندگی،تغذیه وبهداشت فردی وجمعی،مدرسه شادزمانی در مدارس عملیاتی خواهدشدکه تمامی عناصر این مجموعه به باورلازم برسند وتحول وتغییر رابه عنوان یک اصل در نظر بگیرند.شادمانی احساسی است که زندگی راچیزی خوب میداند.شادمانی به مفهوم دوام لحظات شاددیروز، روحیه سرخوش امروز و زمان دشوار فرد است.آنچه اشخاص آنرا شادی تجربه میکنندنه یک شادی زودگذر بلکه یک احساس عمیق و این باور است که به رغم مشکلات امروزهمه چیز خوب است، بابه خوبی برگزار خواهد شد.انسانی شاداست که از زنده بودن خود احساس رضایت وخوشبختی کند، دیگران از او سود ببرند، آرزوهاو نیازهای فردش نیزتاحد نسبتاً زیادی تحقق یافته باشد وخوشبختی و شادمانی اش مستدام باشد نه مقطعی و زودگذر .

   پژوهش های انجام شده در مورد شادی دال بر نتایج گسترده ومثبت بین حالت هیجانی درافراداست.تحقیقات نشان داده است که رفتاروافکار افراد شاد،سازگارانه وکمک کننده می باشد، آنهادرحل مسائل خویش مستقیماً تلاش می کنند وازدیگران نیز کمک می طلبندوآرامش بیشتردارند.همچنین شادی باعث می شودسطوح هورمون استرس بطور قابل توجهی در بدن پایین بیایدوعملکرد سیستم ایمنی بهبود پیدا کند.با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه لزوم و اهمیت شادی این نیاز احساس می شودکه برنامه ریزی و سازماندهی مؤثری در جامعه صورت گیرد، با توجه به این که یکی از نهادهای اساسی و زیربنای جامعه آموزش و پرورش می باشد، بنابراین فراهم آوردن شرایط شادی در مدارس باید مورد توجه بیش از پیش مسئولین آموزش و پرورش قرار گیرد.

شادی در نگاه قرآن

   در نگاه قرآنی، مراحل متعالی و برتری از کمال وجود دارد ، این مراتب از کمال با بهجت و سروری نامتناهی و بیکران همراه است ،از طرفی انسان نیز موجودی است که شایسته این شادی و رضایت و خشنودی می‌باشد ، لذا انسان سعیدکه سرور وشادی همیشگی ومستمر داردهرگز به شادی مقطعی و گذرا دلخوش نبوده و بسنده نمی‌کند.مشخصه شادی مستمر و سعادت حقیقی این است که دائمی بوده و برای آن کرانه ای نمی‌توان تصور کرد ، حال آن که شادیهای گذرا ، محدود به یک مقطع بوده حضوری غیردائم و لحظه ای داشته و بعضاً به حالت مقابل خود، یعنی غم و‌اندوه مبدل می‌گردد.مطابق تعابیر دینی جایگاه شادیهای طبیعی و دنیوی که با لذات مادی و محسوس همراهند در زندگی مادی است و جایگاه شادیهای معنوی و اخروی در بهشت های مختلفی است که در طول یکدیگر قرار داشته و برترین آنها در عالیترین بهشت ما یعنی جنت رضوان الهی، همان بهشتی که خداوند سبحان در آن حضور داشته و زیبایی و جمال خود را در آن آشکار ساخته است، جای دارد.

   قرآن کریم،درموردشادی که احساسی ضروری برای انسانهامحسوب می‌شودمطالب بسیاری بیان نموده است.تعابیر این کتاب مقدس با شادیهای دنیوی مخالف نیست، بلکه مهم نوع شادی است، شادیهایی که لطمه به دیگران می‌زند و یا دارای قبح اخلاقی و مذهبی می‌باشد و در تضییع حقوق خداوند، خود فرد و سایر افراد نقش دارد ، در نظر قرآن کریم نکوهیده و دارای عذاب اخروی می‌باشد. اما شادی برای تفریح در صورتی که قبح اخلاقی نداشته باشد در نظر قرآن کریم اشکالی ندارد.گشت و گذار در طبیعت و مشاهده نعمتهای زیبای خداوند موجب شادی و آرامش درونی می‌شود وانسان را از حالت غم و افسردگی رها می‌سازد که علاوه بر درک تجربی، این مطلب در بسیاری از آیات قرآن بیان شده است .

نشاط و شادی در سیره معصومان(ع)

نشاط وسروربخشی ازسرشت انسان است.بدین جهت قوانین اسلام به پیروان خودنشاط وشادمانی می‏بخشد. پیامبر خاتم ‏نیزهمیشه شادمان بودو بر این امر تاکید می‏ورزید. افزون ‏براین، بعضی از روایات نشان می‏دهد معصومان(ع) درکجا و در پی چه مسایلی شاد می‏شدند و برای شاد بودن چه برنامه‏هایی‏ ارائه می‏کردند.پیامبر اکرم(ص) با یارانش مزاح میکرد،اجازه میداد یاران با وی مزاح کنند وگاه به شوخی یاران بایکدیگر، گوش می‏سپردو تبسم می‏فرمود. او هرگز شادیهای یارانش را برهم نمی‏زد مگر وقتی‏ سخن یا عملی خارج ازمحدوده شرع ازآنها مشاهده می‏کرد.آیاظاهرشدن آثارخوشحالی برچهره پیامبر ویادیگررهبران امت دراثرعملکرد خوب

 پیروان وعلاقه‏مندان دلیل سرور وشادمانی اهل‏بیت(ع) نیست؟البته این شادمانیهابا عربده کشی‏هاو خنده‏های غیرمجازی که‏گاه به سلامت و امنیت ونشاط وحیثیت ‏یک ملت ومذهب زیان ‏میرساند،تفاوت دارد. آ نگونه شادیها رانه دین تاییدمیکن نه عقل سالم.

ازنگاه دین مهمترین عوامل شادی زا در زندگی انسان ها عبارتند از:

   محبوبیت،مقبولیت،موفقیت،ایمان،هویت ملی وفرهنگی،خلاقیت، تجربه های عارفانه،حل مسئله،پرهیز از گناه، رضایت وتحمل،تبسم وخنده،تنوع ظاهری،بوی خوش،کاروتلاش،تفریح وتفرج،سیروسفر،تفکردرآفرینش و کشف حقیقت رسیدگی به دیگران، بابچه بودن، استفاده ازروش های استعاره ای وشعری دربیان نظرات، داشتن دوستان ساده وخوش مشرب،تقویت عزت نفس،هدیه دادن ومهربانی کردن وگره گشایی ازکار دیگران می باشد .

تعریف شادی از دیدگاه روانشناختی

   روانشناسی بنام دیویدمایرز سلامت روانی فردرادر میزان داشتن سرخوشی فردمی داندو سرخوشی (خوشحالی)را چنین تعریف میکند:"نوعی احساس امنیت، احساس اینکه زندگی بطورکلی به خوبی میگذرد "این حالت خوشی و نشاط، آنی و زودگذر نیست، ودارای دوام نسبتا پایداری است که بستگی به عوامل متعددی دارد .به گفته "مایرز " خوشحالی به سن یا میزان درآمد، مردیا زن بودن بستگی ندارد،ولی بعضی خصوصیات شخصیت فرد، وجود تناسب به سن شغل و مهارتهای او، داشتن روابط نزدیک بادیگران و برخورداری ازاعتقادات مذهبی وعمل کردن به آنها مربوط است.طبق این نظر، بهترین عوامل پیش بینی کننده خوشی،ثروت و زیبایی یاشهرت نیست، اما افرادی که بیشتراحتمال دارد خودرا آدمهای سرخوشی تعریف کنند، دارای صفات یا ویژگیهای مشخص هستند .

شادی از دیدگاه روانشناسی

   ریچارد کارسون معتقد است که شادمانی حالتی ازذهن است نه رشته ای از حوادث،احساس آرامش بخش که می توانیدهمیشه تجربه اش کنیدو با آن زندگی کنیدو نه چیزی که برای یافتنش نیاز به جستجو داشته باشید،شادمانی در خارج ازوجود شمانیست شادمانی یک احساس است.

   مایکل ارگایل معتقداست که شادی عبارت است از بودن در حال خوش حالی و سرور یا دیگر هیجانات مثبت یا عبارت است از راضی بودن از زندگی خود .

   شادمانی عبارت است از قضاوت و داوری انسان درباره ی چگونگی گذراندن زندگی خویش، این نوع واحدی از بیرون به فرد تحمیل نمی شود بلکه حالتی است درونی که از هیجانات مثبت تأثیر می پذیرد .

ویژگی های افراد با نشاط

احترام به خود: به جنبه های خوب و مثبت خود بیشتر توجه می کنند و محدودیت هایشان را می پذیرند.

خوش بینی: افرادسرخوش به جنبه های مثبت حوادث نگاه میکنندوانتظار دارندنتیجه کار خوب باشدوهر گاه چنین نشود،آنان شکست راامری کوچک وگذرا تلقی میکنند و میکوشند راه حل بهتری برای مشکل خود بیابید 
تسلط شخصی: افراد سرخوش، احساس می کنند که ارباب و صاحب اختیار سرنوشت خود هستند. چون احساس می کنند که اختیار زندگی خود را در کف دارند ، به صورتی همسان از داشتن احساس سرخوشی خبر می دهند.افزودن بر این چهار ویژگی اصلی شخصیت ، احتمال بیشتری وجود دارد که افراد سرخوش از بدن سالم و متناسب بهره مند بوده، هدفها و توقعات واقع بینانه ای داشته باشند و ضمن سود جستن از روابط مناسب، دوستانی صمیمی داشته و از ایمان مذهبی یا روحانی برخوردار باشند که از آنان حمایت می کند، به زندگیشان هدف و مقصد می بخشد و انان را چنانکه هستند میپذیرد.سر خوشی نه تنها احساس خوبی به فرد می دهد، بلکه برای سلامت جسمی نیز خوب است. محققان پی برده اندکه سلامت(جسمی و روانی ) وسرخوشی دست دردست هم کار میکنند و البته چنین یافته علمی به هیچ وجه چیز تازه ای نیست،هزاران سال پیش سلیمان نبی گفت: قلب شاداب به اندازه دارویی موثر به انسان فایده میرساند ولی روحی شکسته استخوانها راخشک میکند.و البته جای هیچ تردید نیست که یادگیری نیز درفردی باروان سالم شکل میگیردهرچقدر روان فرد ازسلامت بیشتری برخورداراست میزان،عمق وپایداری یادگیری نیزبیشتر است.در راستای پرورش سرخوشی و نشاط ، موارد و توصیه های زیر در متون مختلف روان شناسی آمده است:
کنترل زندگی،توجه به جسم وروح، زندگی راصحنه برد و باخت نمی دانند، از زندگی یاد می گیرند،برنامه ریزی دارند،هدفمندهستند وبایادآوری شادی های زندگی احساس لذت می کنند،به آینده دیدمثبت دارند،مسئولیت پذیرند،بعضی ازاتفاقات را به محیط نسبت می دهند،همیشه تلاش جهت بهتر شدن دارند.

توصیه های موثر بر افزایش نشاط از دید روانشناسان :

-تلاش دروقت گذاری ورسیدگی به خود :کمک به رفع نیازهای دیگران بدون شناسایی و ارضای نیازهای فردناممکن است . باید فردتوجه کند که چه کارهایی او را خوشحال میکند ، سپس وقت کافی برای انجام دادن آنها در نظر بگیرد .

-سرمایه گذاری در روابط صمیمانه:بایدهرفرد وقت ومحبت خود را به اشخاصی که دوست دارد هدیه دهد.

-تلاش درانجام کارها مورد علاقه : هر فرد باید ، دنبال مبارزه طلبی هایی بگردد که به ارضای نیازخودبرای انجام دادن کارهای دارای معنی وهدف ازنظر خودکمک میکند .همچنین باید از فرصت های نامنتظر برای آزمون چیزها و کارهای متفاوت استفاده کند .

-دادن نیرو و انرژی به خود : رسیدگی به وضع سلامت جسمانی برای مراقبت از سلامت روان اهمیت دارد .

-پرهیز ازافراط و تفریط :روحیه قوی وگاهی ضعیف میشود . ولی بایدسعی کرد که به نوعی حالت تعادل یا حد وسط رسید.

-خوش بین بودن :اگر فردهمواره در پی آن باشدکه ببیند در زندگی چه کمبودهایی دارد ،آن عیبها را خواهد یافت واحساسش نسبت به خودازآنچه هست بدترخواهد شد .باید فردبه دنبال جنبه های مثبت زندگی خود بگردد.

-نوع دوستی : نیکی کردن به دیگران ممکن است باعث شودفرد احساس خوبی وشادی کند . نوع دوستی ، کمک یا بخشش به دیگران بدون توجه به نفع شخصی، احساس احترام به خود را افزایش میدهد. نوع دوستی , هم چنین ممکن است به کاهش فشارهای روحی و جسمی بینجامد و ازسلامت و تندرستی فرد محافظت کند . بیشتر ما افرادی نوع دوست هستیم .ماتا آنجا که توان داشته باشیم به امور خیریه کمک می کنیم ، برای کمک به سالمندن یا از کار افتادگان داوطلب می شویم ، به افراد بی سواد خواندن و نوشتن یاد می دهیم و یا آماده ایم .دلیل عمده انجام دادن این کارها آن است که ما صمیمانه می خواهیم به دیگران یاری دهیم.احسان و بخشش به همان اندازه که به دریافت کنندگان کمک میکند، برای بخشندگان هم مفید است . بسیاری از افرادی که برای انجام دادن امور خیر داوطلب میشوند از نوعی احساس سرشار ازعافیت خبر میدهند. این حالت ، نوعی احساس آرامش و رهایی از استرس ، افزایش انرژی افزایش احساس باارزش بودن وحتی کاهش احساس درد و ناراحتی را شامل می شود .هانس سلای بنیانگذار پژوهش در زمینه استرس ،همکاری با دیگران به خاطر خود را با عنوان ( خودخواهی نوع دوستانه ) توصیف کرده است که ما از طریق آن ، با کمک به دیگران برای تامین نیازهایشان ، نیازهای خود را نیز برآورده می کنیم . این مفهوم در واقع تعبیر جدیدی از قانون اخلاق طلائی مشهور است تفاوت مهم در آن است که شما با ابزار دوستی و کمک کردن به همسایه خود ، محبت و کمک او را به سوی خود جلب می کنید .
-شوخ طبعی: شوخ طبعی و مزاح ، که به ما اجازه می دهد ترسها و دیگر احساسات منفی خود را بدون ایجاد ناراحتی برای خودمان یا دیگران بیان کنیم. یکی از سالمترین راه های مقابله با فراز و نشیب های زندگی است . بنابراین دکتر ویلیام فرای استاد دانشگاه استانفورد که تاثیر های خنده و شوخی را بر سلامت جسمی و روحی به مدت
3 سال مورد بررسی قرار داد ، خنده در هر روز به اندازه 10 دقیقه ورزش قایق سواری و پارو زدن برای کار کردن قلب و عروق بدن مفید است .همچنین باعث تغییر شکل امواج مغزی و ضرب آهنگ تنفس می شود ، از احساس درد میکاهد ترشح هورمون های مربوط به استرس راکاهش می دهد و با افزایش فعالیت سلولهای کشنده طبیعی باعث تقویت ایمنی بدن درمقابل بیماریها میگردد .شوخی و خنده روشهایی برای بیان عواطف صادقانه ، غلبه بر ترس و تردید و برقراری ارتباط با دیگران است .حتی در زمان ابتلا به بیماری های درمان ناپذیر و مرگ بار ، شوخی می تواند به افراد کمک کند که روزهای آخر زندگی خود را با شادی و نشاط سپری کنند . فایده دیگر شوخی کمک به فرو نشاندن خشم و عصبانیت است ، تقریبا امکان ندارد که انسان هم بخندد و هم عصبانی بماند.

-داشتن روابط اجتماعی: برقرار کردن ارتباط با دیگران به بهبود سلامت جسمی و روانی کمک می کند ، داشتن روابط گروهی باکاهش هورمون های مربوط به استرس به حفظ تندرستی یاری می رسانند .

-حفظ سلامت جسم : نگه داشتن سلامت بدن ، به وسیله ورزش و تغذیه صحیح ، به سلامت فکر و روان کمک میکند .علت این موضوع آن است که ورزش میزان بعضی مواد شیمیائی موجود در مغز را تغییر می دهد و جریان خون و جذب اکسیژن را می افزاید . این تغییرات می تواند بر دستگاه اعصاب مرکزی اثر گذارند و دگرگونی خوشایندی را در احساس و حال فرد به وجود آورند . ورزش همچنین به ایجاد تغییرات روانی تدریجی می انجامد . فعالیت بدنی به خودی خود می تواند در ذهن انسان را از تمرکز به افکار مزاحم و آزار دهنده باز دارد. کسانی که بطورمرتب ورزش میکنند به نوعی احساس مهارت وتسلط برخود دست می یابند و عصبانیت و نگرانی خود را با حرکات ورزشی تخلیه می کنند .این تغییرات در امر تغذیه صحیح نیز ایجاد می شود داشتن چندین وعده غذایی کم حجم ولی مغذی و همچنین استفاده صحیح از مواد غذایی از جمله عوامل تاثیر گذار بر روان هستند .برای شاد بودن و شاد زندگی کردن نیازمند رفتارهائی مناسب و موثر هستیم تا بتوانیم در دیگران نفوذ کرده و چهره ای مشخص و شاد را نشانه خود قرار دهیم .

۱- همیشه چهره خندان و متبسم را در نگاه و صورت خود داشته باشیم .

۲- در معاشرت با اطرافیان ، با احساس و شاداب باشیم .

۳- رفتارهای مثبت را برجسته و به آنها توجه نماییم .

۴- از کلمات محبت آمیز و خودمانی در سخنان خود استفاده کنیم .

۵- کبرو غرور بی جا نداشته باشیم وخود را برتر از دیگران ندانیم .

6- دیگران را دعوت به لبخند و شادی نماییم .

7- برنامه های شاد در ساعات تفریح و استراحت خود داشته باشیم .

8 -ایجادفضای سبزدرمکان زندگی.( استفاده از گلهای زیبا و معطر محیط زندگی راباطراوت و آدم راشاد می نماید)

عوامل مؤثر بر شور و نشاط دانش آموزان

1-خانواده:خانواده اولین نهادی است که انسان درآن رشد میکندوتأثیر مستقیم براعمال ورفتارهاو نگرش ها وطرز تلقی های فرزندان دارد.برخی خانواده هاعموماًدنیارامکانی قابل اعتماد،منظم،پیش بینی پذیر،قابل مهارمیبینند.آنهاخودرابافایت می شمارند،

سایرخانوادهها اطراف خودرا محیطی خطرناک،نااستوار ومتزلزل، غیرقابل پیش بینی می انگارندکه خطربالقوه درآن وجوددارد. بنابراین دیدگاه خانواده و رفتار اعضای خانواده برکودکان تأثیر فراوان دارد.

2-مدرسه شادو باروح:مدرسه موقعیتی فراهم می کند تا دانش آموزان بتوانند فارغ از دغدغه های بزرگ سالانه، زندگی رابازی وتمرین کنند وکم کم آماده شوندتادر زمین واقعی زندگی به اجرا درآورند .

الف) شاداب سازی ظاهری مدرسه:محیط ظاهری و فیزیکی شادبر شادابی وشادمانی افرادتأثیردارد، شامل:

1-فضاسازی وزیباسازی حیاط مدرسه: دیوارهای تزیین شده بانقاشی های زیبا،سطح زمین مناسب،کاشت درخت وفضای سبز،قراردادن نیمکت های رنگی،زیبا،تابلوی زیبادرسردر مدرسه،مناسب بودن اندازه محیط مدرسه.

2- زیباسازی ساختمان مدارس:رنگ آمیزی در و پنجره و ساختمان، نصب پرده های زیبا، زیباسازی راهروها، کلاس ها و قرار دادن گلدان های گل های طبیعی و مصنوعی در راهروها، مناسب بودن اندازه کلاس ها و...

3- زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه،کتابخانه و کارگاه: استفاده ازخوش بوکننده ها،قفسه های زیبا، مناسب بودن محیط کتابخانه، نمازخانه و کارگاه.

4- پوشش های ظاهری معلم ها،مدیر وکارکنان، دانش آموزان: استفاده از روپوش های شاد برای دانش آموزان وهمچنین پوشش مرتب و استفاده از رنگهای شاد و روشن برای کارکنان مدرسه.

5- رعایت بهداشت: تمیز بودن محیط مدرسه،کلاسها، بهداشت فردی اجتماعی، دانش آموزان

ب) معلم شاد و باروحیه:معلم آهنگ وفضاوجو کلاس درس را تنظیم می کند، چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزان پرورش و رشد یابد، باید این روند از روح معلم آغاز گردد. حال اگر روح معلم افسرده و ناتوان باشد شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان بوجود خواهد آمد. معلم با انواع روش های تدریس آشنا باشد. اطلاعاتش به روز باشد، معلم باید بداند که دانش آموزان دارای تفاوت های فردی هستند و نیز باید با روش های تشویق وتنبیه آگاهی لازم داشته باشد و پر روحیه و باانگیزه باشد.

ج) جو مدرسه:جومدرسه متکی برنگرش ورویکرد افرادبه مسائل،موضوعات،اشیاء و امکانات است، تعیین کننده فرایندآموزش درون مدرسه ای است.جو مدرسه می تواندبراساس وفاداری و همدلی سازمان دهی شود یا افراد را در دوسوی یک دیوار بلندناامنی وبی اعتمادی قرار دهد. داشتن فرصت های برابر، خودی محسوب شدن، پذیرفته شدن وتمایل به همکاری چندجانبه،ازجمله مؤلفه های جومدرسه میباشد.مطالعات حکایت از این دارند که پس از والدین مدیر ومعلم مهمترین نقش دانش آموز رادر شکل گیری احساسی که بچه به نقش خود دارد، ایفا می کنند .

معلم شاد و با روحیه :

   معلم آهنگ و فضا و جو کلاس درس را تنظیم و برقرار می سازد . چنانچه قرار باشد که روح دانش آموزپرورش و رشد یابد باید این روند از روح معلم آغاز گردد. حال چنانچه روح معلم افسرده و ناتوان باشد ،شانس ناچیزی برای تقویت و مراقبت از روح دانش آموزان وجود خواهد داشت .معلمانی که حضور توانمند خود را هر روز در کلاس درس نمی توانند ارائه نمایند ،آنان از لحاظ انتقال فکر با دانش آموزان هماهنگ نیستند و جهت پا سخگویی به نیازهای دانش آموزان آمادگی ندارند.هر معلم باید با توجه به هر گونه نقص در درک و دریافت دانش آموز نه بعنوان نقصی در تدریس خود توجه نماید و تلاشی کند تا در خود توانایی کشف روشهای جدید را به وجود آورد.معلم باید این امکان را داشته باشد تا بهترین روش ممکنه را انتخاب کند.توانایی در کشف روشهای جدید،عدم وابستگی کورکورانه به یک روش و رد کردن سایر روشها را ،مدنظر قرار دهد.اگردانش آموزان آگاه شوند که چه باید بخوانند ؟چرا باید بخوانند؟این درسی که میخوانند چه منفعتی در آینده نزدیک و آینده دور برای آنها دارد؟مورد کاربرد این درس در جامعه کجاست؟وچگونه مورد استفاده واقع می شود؟اهداف برای شان روشن میگردد.باکسب این اطلاعات است که دانش آموز رغبت پیدا می نما ید و درس برای او جالب و دلپذیر می شود.هردرسی در میان درسها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اگر شاگرد به ارزش آن درس آگاه گرددآن درس برایش معنی دارتر می شود.

شکوفایی خلاقیت در کلاس درس :

    برای بشر داشتن نشاط وروحیه شادمهمترازغذاوخواب است.بچه هایی که فقرنشاط دارند یادنخواهندگرفت.آیا ملاحظه کرده ایدکه انسان باچه شور وعشقی به دست ساخته خودمینگرد؟خداوندنیز هنگامیکه بشرراآفرید با عشق از روح خوددر آن دمید وفرمود:فتبارک ا...احسن الخالقین،این یکی دیگر ازروشهایی است که برای فعال کردن کلاس ارائه میشود،تلاشی که دانش آموزان برای خلق کارهای جدیدبه کار میبرنداحساس توانمندرا به آنها القا میکند واز این راه به خودباوری میرسند.در واقع،معلم زمینه سازی میکند ودانش آموزان اندیشه ورزی وسپس اندیشه خودرا بصورت کار عملی متجلی میکنند.بکمک این روشها کارآیی معلمان برای تفهیم مطالب درسی بیشتر میشود.امروزه،وظیفه معلم ایجاد انگیزه یادگیری و تسهیل یادگیری است و بطور کلی یادگیری پدیده ای است که خود شخص بایدانجام دهد.

چگونگی دستیابی به تحقق آرمان های شاداب نمودن مدارس :برای بهره گیری مناسب از شرایط و امکانات برای ظهور استعدادها و خلاقیت های نوجوانان باید تحولات جدی در نگرش مدیران و مسوولان نظام آموزش و پرورش ایجاد کرد چرا که در تعریف مدیریت به عنوان یک رشته علمی «فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی و سازماندهی - بسیج منابع و امکانات و هدایت و کنترل است برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.»مدیر وظیفه دارد با هماهنگی و اتخاذ تصمیمات پیش برنده ای که براساس مقررات و اصول پذیرفته شده در نظام ارزش ها شکل می پذیرد حیات مادی و معنوی سازمان و افرادش را تدارک ببیند و یک مدیر آموزشی مسوولیتی بس اساسی تر و مهم تر بر عهده دارد، چرا که با روح و روان و جسم کودک و نوجوان سر وکار دارد و بالندگی جامعه و جوانان امروز و سرافرازی و اقتدار فردای آنان به حرف و شعار تنها پیش نمی رود. برخورداری از نسلی جوان و کارآمد و اصرار در به کارگیری مناسب جوانان در چرخه کار و فعالیت های جامعه و پذیرش مسوولیت از سوی آنان در فردایی نه چندان دور می تواند بسیار کارساز و اثربخش باشد. واضح است که انجام چنان ماموریت مهم به آسانی محقق نمی شود و رشد تعالی آنان به تصادف حاصل نمی شود. باید نوجوانان و جوانان را به خوبی بشناسیم و از جامعه و شرایط دیروز و امروز و فردای آنان درک درستی داشته باشیم، راه ها و روش های مناسب علمی و پیش برنده برای مجهز نمودن آنان به تربیت دانایی و توانایی و مهارت یابی را فرا بگیریم

شاداب سازی درونی و معنوی در مدارس

الف- تربیت معنوی و دینی (آشنایی با لطافت طبیعی و...):بی تردید تربیت روحی و معنوی نوجوانان باید از آغاز حیات آنان مدنظر گرفته شود لیکن چون در سنین نوجوانی می خواهند هویت شخصی پیدا کنند کم کم از والدین خود جدایی بیشتری پیدا می کنند و وابستگی کمتری می یابند و همین امر باعث می شود هدایت معنوی ویژگی خاصی پیدا کند. آشنایی آنان با لطافت طبیعت (آب و هوا و آفتاب و کوه و دریا و... می تواند نشاط و شادابی را با ادراک طبیعت خداوندی به دست آورد به طوری که نوجوان با دیدن هر یک از ابعاد طبیعت حتی با دیدن یک گل احساس لذت و شادمانی کند.

ب- شرکت دادن نوجوان در فعالیت های گروهی:فعالیت های گروهی و جمعی نوجوانان جزو لا ینفک از زندگی اجتماعی آنان به شمار می رود و اگر خوب هدایت شود می تواند آثار سازنده ای را در پی داشته باشد و در واقع می تواند احساس لذت درونی را برای او به وجود آورد.

ج- جذب مشارکت دانش آموزان در اداره مدارس:شکی نیست که یکی از وظایف مهم تربیتی مدیریت مدارس تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان می توانند با تدوین برنامه های مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و این موضوع می تواند به احساس مفید بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکی از موارد شاد زیستن است.

شاداب سازی محیط مدارس

یکی از شاخص های بهداشت روانی احساس رضایت ، شادی و شادابی است ، فردی که احساس می کند نیازهایش بدون برخورد با موانع در حال تامین است به زندگی خود امید واری دارد و به درجه ای از رضایت درونی می رسد که همواره او را شاد نگه می دارد .شادی حاصل احساس "سعادتمند بودن " است و سعادتمندی حاصل احساس سیر طبیعی زندگی و در مسیر رشد قرار گرفتن است .در این حالت فرد به زندگی دیگران علاقمند می شود و به آنها عشق می ورزد ، احساس رضایت و شادی سبب پیدایش حاات روانی مختلفی می شود که دوستی ، عشق ، محبت ، امید واری ، خوش بینی ، مسرت ، همراهی ، همدلی و پذیرش از نمونه های آن است .

شاداب سازی ظاهری در مدارس

در این بخش اکثرا مواردی مورد توجه قرار می گیرد که قابل رویت و قابل لمس کردن باشد و در واقع اموری که لذت بصری ایجاد می کند یا دیدن فضا و محیط زیبا باعث ایجاد نشاط می شود مورد توجه قرار میگیرد. فضاسازی و زیباسازی حیاط مدارس، از جمله دیوارها، سطح زمین، کاشت درخت و گل و گیاه گذاشتن نیمکت های رنگی و زیبا در حیاط مدرسه، تابلوی زیبای سر در مدرسه، دیوارهای تمیز و زیبا و تزیین شده با نقاشی های زیبا، نماسازی های مختلف.زیباسازی مناسب ساختمان مدارس از جمله هماهنگی کاشی و رامیک و سنگ - رنگ آمیزی در و دیوارها، پرده های زیبا جهت کلا سها، زیباسازی راهروهای کلا سها، دفتر معلمان، اتاق مشاوره و...زیباسازی و تمیز بودن نمازخانه استفاده از خوشبوکننده ها، استفاده از نوشته ها وخطاطی های زیبا و استفاده از گلدان های زیبا، استفاده ازفرشهای زیبا وهماهنگ با پرده ها تمیز بودن و زیباسازی دستشویی ها و وضوخانه (حتما فضای وضوخانه از کاشی و سرامیک زیباوتمیز استفاده گردد) محل آبخوریهاسنگ شده باشدودر وضوخانه ها از لوله کشی آب گرم استفاده شده باشد.زیباسازی راهروها وورودیها با استفاده ازگلدانهای گل طبیعی و مصنوعی.زیباسازی کتابخانه ها استفاده ازکمدهای یکرنگ ویک مدل جهت نگهداری کتابهادرکمدهای چوبی زیبا، استفاده از گلدان های طبیعی در فضای کتابخانه، میز و صندلی های یک رنگ و زیبا، قفسه های زیبا جهت در دسترس قرار دادن مجلا ت و روزنامه ها. تشویق جهت آوردن گل و گیاه طبیعی واستفاده ازآن درکلاس ها.
پوشش ظاهری دانش آموزان، استفاده از روپوش های خوش رنگ و شاد .

پوشش ظاهری معلمان، مدیر و معاونان که با رعایت تمامی موازین شرعی می توان ازرنگ های شاد و رنگ های روشن استفاده کنند. استفاده از قاریان با صوت و لحن زیبا در صبحگاه مدرسه (اگر به صورت زنده باشد بهتر است وگرنه از نوارهای مناسب می توان استفاده کرد. ایجاد روابط انسانی مطلوب بین ارکان مدرسه شرایط مطلوب کار موجب تقویت روحیه معلمان و افزایش میل و رغبت و علاقه آنان به کار و غرور و افتخارشان در مدرسه خواهد شداستفاده از روش‌های فعال تدریس:معلمانی که از روش‌های فعال استفاده می‌کنند، کلاس‌های شادتری دارند. مشارکت دانش‌آموزان در کلاس و آموختن آنها را از کسالت و بی‌حالی رها ساخته، شادابی و نشاط را تقویت می‌کند.ایجاد رابطه دوستانه با بچه ها،معرفی الگوهای مناسب،تشویق کردن و ارزش‌گذاری برای ایجاد حس عزت واعتمادبه نفس ودرنتیجه احساس لذت وشادی ازفعالیت،آموزش وروابط اجتماعی مناسب به دانش‌آموزان،توجه به معیارها وملاکهای شادی‌آفرین د سنین مختلف، برآورده شدن احتیاجات اساسی جسمی و روانی عامل وجد و سرور است. در دوران نوجوانی پذیرش از طرف اعضای خانواده و گروه همسالان و نیز ابراز موفقیت درکارهای شخصی و امور تحصیلی شادی‌آفرین است. در جوانی و بزرگسالی، کسب مهارت‌های لازم برای تصدی شغلی، پیشرفت در کار و تحصیل، موفقیت در کارهای هنری و ورزشی احساس وجد و مسرت را به‌وجود می‌آورد.

راهکارهای مناسب جهت شاداب سازی مدارس

الف) پیشنهاد به مدیران

1- نظارت مشارکتی بر فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه

2- تبادل تجربه موفق مدیران در رابطه با شاداب سازی مدارس

3- مطالعه در خصوص شادی و جایگاه آن در تعلیم و تربیت

4- استفاده از مدیریت مشارکتی که باعث خلاقیت و ابتکار می شود.

5- برقراری روابط حسنه در مدرسه

6- افزایش عزت نفس در کارکنان و دانش آموزان با روش های صحیح تشویق

7- تشکیل کمیته شاداب سازی مرکب از مدیر،مربی پرورشی،دبیر ورزش،هنر، نماینده دبیران،دانش آموزان وانجمن اولیاء و مربیان

8- برگزاری اردوهای سیاحتی و تفریحی با نظارت اولیاء

9- بها دادن به دانش آموزان کنجکاو و پرسشگر و پرتحرک و شاداب

10- ایجاد فضای سبز و استفاده از رنگ های شاد و جذاب در مدرسه

11- توجه به وضعیت بهداشت محیط مدرسه

12- دادن مسئولیت به دانش آموزان

13- پر بار کردن ساعات ورزش

14- ایجاد کتابخانه مناسب، نمازخانه تمیز و جذاب

15- تهیه وسایل کمک آموزشی جهت تدریس بهتر معلمان

16- فراهم کردن برنامه مشارکت اولیاء در برنامه های شاداب سازی

17- پخش موسیقی آرام بخش در ساعات استراحت

18-ترغیب کارکنان به استفاده از لباسهای مناسب بارنگ روشن ومناسب وشاد برای روپوش دانش آموزان

19- تشویق بهترین طرح در زمینه شاداب سازی

20- اجرای طرح یک روز اداره مدرسه توسط دانش آموزان

21- تشکیل ایستگاه جایزه

22-ایجادایستگاه تلاشگران و معرفی دانش آموزان ساعی درزمینه های مختلف علمی-ورزشی و فرهنگی هنری 
23- برپایی جشن های شادی و مسابقات مختلف   
24- تشکیل نمایشگاه با مشارکت دانش آموزان ازدست سازهای کارهای تحقیقی امور آموزشی و پرورشی      
25- ورزش صبحگاهی به صورت دسته جمعی قبل از شروع کلاس 
26- تشویق و تقدیر از فعالیتهای کوچک و کم ارزش از نظر دیگران           
27- پرهیز از ایجاد تنش در مدرسه          
28- پرهیز از تنبیه- توهین، سرزنش، تحقیر در مدرسه        
29- اجرای روش های تدریس فعال با محوریت کلاسی بانشاط       
30- توجه خاص به زنگ تفریح              
31- تقویت فعالیت های هنری در مدرسه: گروه تئاتر- گروه سرود  
32- پرهیز از بی انضباطی و بی عدالتی در مدرسه  
33- تقویت امید به آینده در دانش آموزان             
34- تقویت احترام متقابل بین دانش آموزان و دیگر کارکنان مدرسه
پیشنهاد به معلمان

1-استفاده از روش های فعال تدریس

2-استفاده از روش های مناسب تشویق و تنبیه

3- عدم استفاده از تنبیه بدنی

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی

 5- برقراری ارتباط حسنه با دانش آموزان

 6- ترغیب دانش آموزان به فعالیت های گروهی

 7- استفاده از روش گردش علمی و نمایشنامه ای

 8- جلوگیری از هر نوع برخورد لفظی و بی احترامی به دانش آموزان

 9- اختصاص بخشی از کلاس به گفتن لطیفه

10- استفاده از موسیقی سر کلاس درس در موقعیت مناسب

 11- تشکیل تیم های ورزش معلمان و مسابقه با دانش آموزان

 12- بالا بردن آگاهی و اطلاعات در زمینه روانشناسی و تفاوت های فردی

 13- خواندن قصه هاوداستا های جالب وبرای دانش آموزان در کلاس درس انشاء، دینی، ادبیات و...

پیشنهاد به مشاوران، مربیان پرورشی

1-معرفی الگوهای مناسب علمی،ورزشی فرهنگی به دانش آموزان

2- توجه به بهداشت روانی و جسمی دانش آموزان

3- برگزاری جنگ خنده در مراسم صبحگاهی یا اعیاد

4- ایجاد تابلوی اعلانات تحت عنوان ایستگاه خنده که شامل شعرهای شادی آفرین و لطیفه های مناسب می باشد.

5- استفاده از پیام های بهداشتی شاد در تابلوی اعلانات

6- برگزاری جشن ها به مناسبت های مختلف

7- برگزاری جنگ شادی خانوادگی در مدرسه

8- برگزاری مسابقات ورزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری و علمی بین دانش آموزان

9- آموزش مهارتهای زندگی (خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر، تصمیم گیری، حل مسأله، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، توانایی حل مسئله، توانایی مقابله با استرس)

10- برگزاری نمایشگاه آثار دانش آموزان

11- برگزاری برنامه های صبحگاهی بانشاط و پربار همراه با موسیقی و ورزش

12- کمک جهت رفع مشکلات دانش آموزان

13- ایجاد تفکر مثبت نگری در دانش آموزان

14- ارائه مفاهیم و ظرایف دینی به شیوه های جذاب

 15- روی آوردن به روشهای سنتی و پرورشی در محیط مدرسه و اجرای یک برنامه جدید در هر روز یا هفته در زمانی مشخص در حدود 10 دقیقه که زنگ استراحت پیشنهاد می شود.

عوامل موثر بر نشاط دانش آموزان در کلاس درس

وضعیت فیزیکی کلاس:یکی از عوامل مؤثر در نشاط دانش آموزان وضعیت فیزیکی کلاس می باشد. فضای فیزیکی شامل رنگ، نور، چینش نیمکت ها، تهویه و تعداد دانش آموزان است.

الف) رنگ:مطالعات و تحقیقات دانشمندان نشان می دهد رنگ ها همان گونه که بر روح و روان آدمی تأثیرات گوناگونی به جای می گذارند، جسم او را نیز تحت تأثیر قرار می دهند. محققان بر این باورند که هر یک از رنگ ها فواید خاص درمانی محسوسی برای بدن انسان دارند و در این باره گزارش های متعددی مبنی بر استفاده های موفقیت آمیز از رنگ در درمان بسیاری از بیماری های فیزیکی دریافت کرده اند. برخی از دانشمندان حتی معتقدند تمایل ناخودآگاه مابه یک یاچند رنگ خاص می تواند نشانه ای از نیازهای بدن ما در جهت ترمیم خود باشد. اطلاع از خواص درمانی مختلفی که به هر یک از رنگها نسبت داده شده است میتواندکمک شایانی به انتخاب صحیح آنها هنگام تهیه لوازم وطراحی دکوراسیون فضاهای مختلف مدرسه باشد.بعنوان مثال رنگ نارنجی رنگ گرم و صمیمی است. نارنجی پرتوهای شادی آفرینی ازخود ساطع می کند که موجب رفع خستگی است. یارنگ سبز که انرژی زا و آرامش بخش است بطوری که اضطراب را از انسان دور می کند و موجب رفع تنش وگرفتگی های عضلانی می شود. به خصوص این که سبز رنگی ایده آل برای فضاهایی است که در آنها تمرکز و آرامش مورد نیاز است.

ب) چینش نیمکت ها:برای ارتباط و تعامل بیشتر دانش آموزان با یکدیگر و همچنین ارتباط مؤثر و چهره به چهره معلم با دانش آموزان می بایست نیمکت ها طوری چینش شوند که این مهم محقق گردد. علمای تعلیم و تربیت بهترین روش چینش صندلی ها را به صورت دایره ای یا «U» شکل پیشنهاد می کنند، خصوصاً در درس هایی که نیاز به بحث و بررسی، فعالیت های گروهی برای حل یک مسئله و یا انجام آزمایش و یک پروژه می باشد. در این صورت تعامل و ارتباط به شکل صحیح انجام پذیر خواهد بود. این امر باعث می گردد تمامی دانش آموزان درگیر آن فعالیت شوند و حالت انفعالی و خستگی در آنها به وجود نیاید.

ج) تهویه و تعداد دانش آموزان:تهویه هوا باعث می شود به صورت مستمر هوای تازه و پر اکسیژن در کلاس در جریان باشد و تنفس راحت تر انجام گردد، در نتیجه نشاط و سرزندگی به وجود می آید و حالت رخوت و کسالت از دانش آموزان دور می شود، ضمن آن که تعداد دانش آموزان باید به خصوص نسبت به مساحت و فضای موجود متناسب باشد.

ابزار تشویق:تشویق جلوه ای از تحسین و تقدیر و نوعی تأیید برای فرداست، در سایه آن شوقی در آدمی پدید میآیدکه به رفتاری معین اقدام کرده وآن را مکرر میسازد.بطورکلی در تعریف تشویق می توان گفت: تشویق عامل وادارکننده است که به انسان نیرو و انرژی می دهد، شخصی که تشویق می شود از کار و زحمت خود احساس رضایت و خشنودی میکند و این رضایت خاطر است که جلوی خستگی وبی میلی اورا میگیرد.تشویق و تحسین مایه تقویت روح است وحس اعتماد را در فرد به وجود آورده و استعدادهای فرد رشد کرده و توان درونی اش به فعلیت درمی آید.حاصل تشویق ممکن است فایده ای برای آدمی نداشته باشد، ولی همین خودپسندی فرد را امتناع می کند و به او اطمینان می دهد که عملش عاقلانه و مورد تأیید بوده است در نتیجه موجب دلگرمی و نشاط او می شود.

خواب کافی دانش اموزان در اوقات قبل از کلاس و ورود به مدرسه:خواب از جایگاه بسیار مهمی در زندگی ما برخوردار است. خوابیدن مثل تغذیه کار غریزی است و هر یک از این دو جزیی از غریزه بقاء است.

اهمیت استثنائی خواب علیرغم این که ما به آن بی توجه هستیم، از هر زاویه ای که آن را مورد بررسی قرار دهیم و ازهر جنبه زندگی که به آن مربوط می شود بنگریم، یک واقعیت است. خواب ناکافی از جهت های مختلف بر انسان عواقب سوء می گذارد.از نظر جسمی در صورت بی خوابی، بیماری های مزمن نیز گسترش می یابد، تغییراتی نیز در فرمول خون به وجود می آید که در درازمدت سبب پیدایش کم خونی می گردد و حالت کسالت همراه با خستگی دایمی و فزاینده و یک حالت تنبلی که به خوبی نمی توان آن را توجیه کرد، تولید می کند. علاوه بر این بدخوابی نه تنها باعث خستگی می گردد، بلکه نیروی جسمی را نیز کاهش داده و عمل گوارش را مشکل تر و کندتر می سازد و عملکرد حواس نیز مختل می شود.دانش آموزانی که خواب کافی نداشته باشند، عصبی، نگران، ناپایدار و سپس مضطرب شده و از مرحله روانی شدید به مرحله کوفتگی و خستگی می رسند.مسلماً در این بدخوابی ها، دوره های طبیعی و بیولوژیک همراه، با تناوب هایی از شدت و ضعف نیز وجود دارد، ولی چون خواب از کیفیت و کمیت بدی برخوردار است آنها را تشدید کرده و از کاهی کوه می سازد. شخص کم خواب دائماً دچار ناراحتی روانی می شود. چنین فردی خصایص بسیار با ارزش خود یعنی دوراندیشی را از دست می دهد. براثر بی خوابی روزبه روز بر افسردگی کودکان افزوده می شود و مشکلات دیگری در این زمینه عارض آنها می گردد، از جمله کم اشتهایی، ضعف انرژی، مشکلات روحی، کناره جویی از دوستان و فعالیت ها، احساس بی ارزش بودن و اندوهگینی می کنند.همچنین اهمیت دادن به هدف در آموزش وتقویت انگیزه درونی از جمله عوامل ایجاد نشاط در دآنش آموزان است.دمای کلاس،شاد بودن معلم و کارکنان مدرسه،عدم استفاده از تنبیه بدنی،استفاده از موزیک های ملایم و مناسب، محبت اولیای مدرسه به تمام دانش آموزان ، شرکت تعاونی فعال مدرسه و... همگی می تواند در جای خود به جذابیت مدرسه و کلاس کمک نماید .

نتیجه گیری

   در اولین نگاه احساس کنیم که انجام همه امور فوق درمدارس مستلزم پرداخت هزینه های سنگین باشد ومسلماًدر مدارس دولتی چنین امکانی وجودندارد،لیکن باکمی تأمل به این نتیجه میرسیم که انجام بسیاری از این پیشنهادات فوق می تواند با درایت و مدیریت صحیح با حداقل بودجه و امکانات انجام شدنی باشد. و به اشکال مختلف می توان شادابی و طراوت را به کودکان و نوجوانان این مرز و بوم هدیه دهیم و در نهایت جامعه ای شاد داشته باشیم که این خود باعث بروز رشد استعدادها و خلاقیت ها در جوانان ما خواهد شد.شاداب سازی و ایجاد روحیه شاد در دانش آموزان و جلوگیری از افسردگی آن ها باعث می شود افرادی هدفمند، کارآمد و مسئولیت پذیر در جامعه داشته باشیم. در این میان عوامل متعددی دست به دست هم داده تا این هدف محقق شود.مهمترین عامل نقش خانواده است، تربیت فرزند از اوان زندگی و ایجاد نشاط او و پیوند میان خانواده و مدرسه و تعامل این دو در ایجاد هماهنگی با هم می تواند روشی مؤثر برای ایجاد شادابی در فرزند پیدا و اجرا شود.نقش مدرسه، معلمان و سایر اولیاء مدرسه بر کسی پوشیده نیست بنابراین با ایجاد مدرسه ای شاد می توان به پرورش افرادی شاد و کارآمد برای جامعه ای موفق امیدوار بود. به امید تحقق این امر مهم.

منابع و ماخذ:

- مقاله بهداشت روانی درآموزشگاه :سید محمدمیرکمالی .فصلنامه مدیریت آموزش وپرورش، دوره پنجم  تابستان 1377             
- دفتر امور زنان، (
1385)، «آشنایی با مهارتها و شیوه‌های بهره یابی از امکانات آموزشی، فرهنگی، ورزشی
- مرآتی، کیانوش(
1382)، «به شادی همی دار تن را جوان»، ماهنامه پیوند، شماره 289،           
صباغیان، زهرا(1384)، «مدرسه وتقویت نشاط و امید به زندگی»، ماهنامه پیوند، انجمن اولیا و مربیان، شماره 309 -310- 311             
- طاهری، فرشته-میرحسینی، عصمت،(
1385)، «اهمیت نماز و چگونگی جذب جوانان به این فریضه الهی»، ماهنامه تربیت، شماره 2،           
غفاری چمستان،صفیه(1385) راهکارهای مناسب جهت ایجادآرامش درزندگی»،ماهنامه تربیت،سال 22،               ش6،.
کاکیا، لیدا(1385)، «آرامش و نقش آن در زندگی، ارتباط پیوند، همدلی و آرامش»، ماهنامه تربیت، سال21،          شماره8،
محمودیان، طاهره(1383)، «شادابی و نشاط خانواده و تأثیر آن بر فرزندان»، ماهنامه تربیت، سال20شماره 1،            
ترکمان، پری منظر(1385)، «مدرسه، مدرسه است»، رشد مشاور مدرسه، دوره یکم، شماره3

- سید محمد میر کمالی ، مقاله بهداشت روانی در آموزشگاه . فصلنامه مدیریت آموزش و پرورش، دوره پنجم ، تابستان و پاییز 1377           

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:45  توسط مهدی نژاد  |